fredag 29 april 2011

Ett hårt år för finnmarken

Grangärde Församlings Minnesbok utgiven av kyrkoherden i Grangärde A. Magnevill är ingen fullständig historiebeskrivning för Grangärde men innehåller ändå många intressanta delar för den som är intresserad av traktens historia. 
 
Magnevill undertecknade bokens inledning i februari 1907 men originalupplagan trycktes först 1925 och den bok som idag finns att tillgå är en faksimilupplaga tryckt 1968.

Låt oss se tillbaka till 1770-talet där Minnesboken beskriver förhållandena för de finnar som bebodde vår finnmark vid den tiden:

"1771 - 1772. En tunna råg kostade lika mycket som en ko.

Åren 1771 och 1772 voro för Västerdalarnes finnmarker fruktansvärda. Hungersnöden var så stor, att finnarne under vintrarne dessa år svulto ihjäl i sina pörten, stundom milsvidt  skilda från folk. Man hittade de arma människorna, omtalas det, med munnen fylld af hö och halm, som de i yttersta nöden tillgripit. De utmärglade finnarne sökte i det längsta på sina skidor finna villebråd men svälten gjorde, att de dignade ned i skogen och sedan återfunnos döda, vanligen svårt sargade af vilddjuren, hvilka stundom endast lämnat skeletten kvar."

Inga kommentarer: