söndag 20 april 2014

Månaden april i Bondepraktikan

Några ord om Den gamla svenska bondepraktikan: Jag är stolt ägare till ett exemplar av boken. Fysiskt sett är den inte gammal, tryckt 1979, men innehållet bygger på de upplagor av bondepraktikan som gavs ut under 1600- och 1700-talen. Endast stavningen är något anpassad till modernare svenska.

Bondepraktikan har alltid varit en slags handbok för bönder. Första utgåvan trycktes 1508 och var på tyska. Det var ett häfte på 12 sidor. Boken ökades ut och den sentida bondepraktikan var i stort sett färdigutvecklad på tyska år 1530. Den första kända upplagan på svenska trycktes 1662. Min bok från 1979 är på 142 sidor. Sammanlagt har verket utgivits i mer än 50 upplagor. Innehållet har hela tiden syftat till beprövade erfarenheter och forskning t.ex. med en hel del väderlekslära och astrologi. Vi är nu inne i månaden april som beskrivs så här i bondepraktikan:
  
APRILIS, april månad, haver
30 dagar

Dagen är 12 timmar och 46 minuter lång. Och solen löper i Oxen och är däruti ifrån den 1 dag aprilis, intill den 12 maj.
 
April månad säger
  
April månad kallar man mig,
Att plöja och så lärer jag dig, 
Jag låter slå nu min median, 
  Att jag min sundhet hava kan.
  
I april månad skall man bruka en god drick, som giver människan ett sunt liv; rättika och kabutz skall man icke överflödigt bruka, förty de giva ont flott. Man må väl låta medianen och sätta koppor.
   Uti Oxen är gott att göra bröllop, att avvänja barn, att bygga, köpa och sälja, gott är att så och plantera.
  Ett barn, som är fött under Oxen, får gott och saktmodigt mål samt känner sig gärna själv uti sitt samvete, han haver breda skuldror och ett trint ansikte med en förmängd färga, ett högt bröst och haver ett ärr på den enda armen, han är också stilla, talar litet och förtjänar liten tack för sina välgärningar, som han gör emot andra. Dock bliver han bedräglig, och bedrager gärna den, som honom väl betror, Han haver också begäran att bliva rosad av var man, han bliver mycket begåvad av högfärdighet, och bliver överflödigt vis. När som solen är uti Oxen haver han lycka och vinning uti alla handlingar, och vad som han helst begynner, och om han är född om natten, då bliver han rik. Uti Krabban haver han lycka att vandra. Uti Lejonet skall han varken köpa eller sälja, han överlever fader och moder, hans barn bliva mest pigor. Uti Vikten haver han huvudvärk. Skytten är honom ett dödligt tecken. Uti Getebocken haver han lycka hos mäktige herrar. Uti Vattumannen bliver han rik. Uti Fisken haver han lycka att köpa och sälja. Uti Väduren skall han vakta sig för hastiga vittnesbörd, som honom skall vederfaras av somliga, dock falskeligen; han skall också taga sig vara för blint folk och för svart skägg. Och den andre färgor äro honom lycksamme. Och om han lever uti 28 år, då kommer han till 70 år.

Undrar hur mycket av bondepraktikans innehåll som var känt av mina morföräldrar. De var torpare och hade ett deltidsjordbruk. Morfar var också gruvarbetare. Jag antar att det inte fanns något tryckt exemplar av bondepraktikan i huset under deras levnad men antagligen gjorde den muntliga traditionen att de kände till en hel del av innehållet. Det skulle vara intressant att få reda på om och i så fall på vilket sätt bondepraktikan påverkade dem och deras liv.
 
Mitt exemplar av bondepraktikan har en viss lokal anknytning då den är tryckt i Avesta...

Hälsar Ola

Inga kommentarer: