söndag 29 maj 2011

En bild av verkligheten för 222 år sedan

Året var 1789. Vad hände då? Vi kan lätt hitta en del information om viktiga internationella händelser det året: I Frankrike startade Franska revolutionen. I USA blev "den politiske vilden" George Washington vald till Förenta staternas förste president.
 
I Sverige regerade Gustav III som deltog i två krig 1789: Ryska kriget som pågick (1788-1790) och Teaterkriget med Danmark (1788-1789).

Men hur var det i vår hembygd Gränge år 1789? I Grangärde Församlings Minnesbok kan vi läsa följande:

1789  Kopporna voro härjande, i synnerhet i Maji, Junii, Julii och Augusti månader. Af olyckshändelser omkommo 8 personer, 2 barn kvafdes af sina mödrar. 1 person mördad, 3 drunknade på öppen sjö. 1 omkommen under isen. 1 frusen til döds i snö och urväder.
   Väderleken var emot slutet af detta år så blid, at föga liknelse syntes till vinter. Bysjön och Björken hade väl lagt sig, men med så bräcklig skorpa, at ingen vågade ännu köra dem, och Wessman gick öppen öfver nyåret. Smultronblomma syntes ock korrt före Jul, och åtskilliga trän begynte på nytt at knoppas. Årsväxten var detta år så här som öfver hela Dahlorten, en af de ymnigaste. Också voro åkrarne, mera än vanligt, besådda med Råg, som gav en härlig skörd, vhilket man hoppas skal upmuntra någon hvar, at framdeles så mycket mera beflita sig om denna mäst lönande säedes-sort.
   Rågen betaltes detta år med 4 RDr 32 Sch Tunnan. Kornet med 4 RDr Blandet med 3 RDr och Hafran med 2 RDr 16 Sch Tunnan.

Inga kommentarer: