lördag 29 mars 2014

Medaljutdelning i Grangärde kyrka 1913


Den alltför tidigt bortgångne räddaktören vid Ludvika Tidning/Dalarnas Tidningar Bertil Danielsson och jag hade en ganska intensiv korrespondens under  Bertils senaste levnadsår.

Vi var båda intresserade av musik och hade rötter i den lilla byn Östanbjörka. Bertil läste också andra tidningar än den han själv skrev i. Han skickade en gång en artikel ur Tidning för Falu Län och Stad. Artikeln publicerades 1913. Den följer här:
  
Medaljutdelning i Grangärde kyrka
31 arbetare i Nyhammar får utmärkelse
  
En högtidlig medaljutdelning försiggick i Grangärde kyrka, i det att till icke mindre än 31 af Nyhammars Bruks arbetare utdelades dels guld – och dels silvermedaljer.
Sedan bruksstyrelsen jämte en del inbjudna vid ½ 2-tiden samlats i kyrkans kor, där redan de förut de  som skulle få medalj jämte ett tjugotal som för några år sedan hedrades med detta utmärkelsetecken, tagit plats, inleddes högtidligheten med afsjungandet af en psalmvers, hvarefter prosten Magnevill framträdde och höll ett kort tal om arbetets möda, men äfven om dess heder och belöning. Vidare påpekade talaren arbetarens förbättrade ställning i våra dagar. Han vore ej som förr utsatt för en godtycklig, hvarjämte genom den nyss beslutade folkpensioneringen samt genom arbetsgifvarens större omtanke om de gamla trotjänarne arbetarnes framtidsutsikter numera vore betydligt ljusare än förr.
Ett annat glädjande förhållande var det allt mer framträdande sträfvandet, att åt så många som möjligt bereda egna hem.
Härefter fingo arbetarna efter upprop af disponenten Hammarström träda fram och ur fru Hammarströms hand mottaga sina hederstecken.
Den större medaljen i guld tilldelades: hofslagaren E.A Brask, rättaren P.F Ramkvist och mjölnaren Mats Matsson.
Större medaljen i silfver öfverlämnades åt arb. P.G Schollin, J.E Schollin, Morgärds Karl Gust. Andersson, Täpp Er. Jansson, Jak.Er Norberg, And. Aug Andersson, Dan. Leon. Larsson, Per-Erik Karlsson, Anders Hermansson, Jan Olof Jansson, Morgärds Per Erik Andersson, Nylands Karl Erik Ersson, Niss And. Andersson, And. Er. Jansson och J.P Granskog.
Mindre medaljen i silfver tilldelades And. Nyström, Nils Haag, Karl Gust. Blixt, Gust. Berg, Karl Johan Lindahl, Mas Joh. Jansson, K. Wilhelms Blommengren, And. Erik Andersson, Ris Karl Andersson, Niss Aug. Andersson, Karl Axel Bergström, Petter Ersson och Vidik Andersson.
Kl. 3 e.m var midag ordnad dels på Turisthotellet, dels på Gästgivargården för såväl gamla som nya medaljörer och deras hustrur samt alla förmän på bruket jämte en del öfriga inbjudna, tillsammans omkring 120 personer.
Under middagens lopp höllos flera tal såväl för medaljörerna som för bruksstyrelsen m.m. Medaljörernas tack framfördes af smältaren Nils Haag.
(Tidning för Falu Län och Stad onsdagen 27 augusti 1913)


Med hälsning från
Ola

Inga kommentarer: